Годишен консолидиран доклад за 2019г.
Консолидиран годишен финансов отчет 2019свали пдф файл
Приложения и бележки към консолидирания финансов отчетсвали пдф файл
Форми ГФО 2019г.свали ексел файл
Декларация за корпоративно управление.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4н т.4свали пдф файл
Доклад за дейносттасвали пдф файл
Одиторски доклад 2019свали пдф файл
Годишен индивидуален доклад за 2019г.
Доклад на независимия одиторсвали пдф файл
Приложение към индивидуален ФО към 31.12.2019г.свали пдф файл
Справка за инвестициите 01.01-31.12.2019г.свали ексел файл
Индивидуален
годишен финансов отчет 2019г.
свали пдф файл
Годишен индивидуален доклад за дейността - 01.01-31.12.2019г.свали пдф файл
Приложение 11 към чл.32 ал.1 - към 31.12.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4н т.4свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4н т.3свали пдф файл
Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100 ал.8свали пдф файл
Доклад за политика на възнаграждениесвали пдф файл
Консолидиран финансов отчет за 4то тримесечие 2019г
Междинен консолидиран финансов отчет приключващ на - 31.12.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МКФО приключващ 31.12.2019г.свали пдф файл
Консолидирана справка за инвестициите към 31.12.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен консолидиран доклад за дейността - 01.18-31.12.2019г.свали пдф файл
Допълнителна консолидирана информация по чл.33 - 01.10-31.12.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.10-31.12.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4-Р.Мандевсвали пдф файл
Индивидуален финансов отчет за 4тото тримесечие
Междинен финансов отчет приключващ на - 31.12.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МФО приключващ на 31.12.2019г.свали пдф файл
Справка за инвестициите към 31.12.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен доклад за дейността - 01.10-31.12.2019г.свали пдф файл
Допълнителна информация по чл.33 ал.1 - 01.10-31.12.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.10-31.12.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4 - Р. Мандевсвали пдф файл
Консолидиран финансов отчет за 3то тримесечие 2019г
Междинен консолидиран финансов отчет приключващ на - 30.09.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МКФО приключващ 30.09.2019г.свали пдф файл
Консолидирана справка за инвестициите към 30.09.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен консолидиран доклад за дейността - 01.07-30.09.2019г.свали пдф файл
Допълнителна консолидирана информация по чл.33 - 01.07-30.09.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.07-30.09.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4-Р.Мандевсвали пдф файл
Индивидуален фиансов отчет за 3тото тримесечие
Междинен финансов отчет приключващ на - 30.09.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МФО приключващ на 30.09.2019г.свали пдф файл
Справка за инвестициите към 30.09.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен доклад за дейността - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Допълнителна информация по чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4 - Р. Мандевсвали пдф файл
Индивидуален фиансов отчет за 3тото тримесечие
Междинен финансов отчет приключващ на - 30.09.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МФО приключващ на 30.09.2019г.свали пдф файл
Справка за инвестициите към 30.09.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен доклад за дейността - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Допълнителна информация по чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4 - Р. Мандевсвали пдф файл
Консолидиран финансов отчет за 2рото тримесечие 2019г
Междинен консолидиран финансов отчет приключващ на - 30.06.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МКФО приключващ 30.06.2019г.свали пдф файл
Консолидирана справка за инвестициите към 30.06.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен консолидиран доклад за дейността - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Допълнителна консолидирана информация по чл.33 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4-Р.Мандевсвали пдф файл
Индивидуален фиансов отчет за 2рото тримесечие
Междинен финансов отчет приключващ на - 30.06.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МФО приключващ на 30.06.2019г.свали пдф файл
Справка за инвестициите към 30.06.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен доклад за дейността - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Допълнителна информация по чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.04-30.06.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4 - Р. Мандевсвали пдф файл
Консолидиран финансов отчет за 1во тримесечие 2019г
Междинен консолидиран финансов отчет приключващ на - 31.03.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МКФО приключващ 31.03.2019г.свали пдф файл
Консолидирана справка за инвестициите към 31.03.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен консолидиран доклад за дейността - 01.01-31.03.2019г.свали пдф файл
Допълнителна консолидирана информация по чл.33 - 01.01-31.12.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.01-31.12.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4-Р.Мандевсвали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4-Д.Маневасвали пдф файл
Индивидуален фиансов отчет за 1во тримесечие
Междинен финансов отчет приключващ на - 31.03.2019г.свали пдф файл
Пояснение към МФО приключващ на 31.03.2019г.свали пдф файл
Справка за инвестициите към 31.03.2019г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен доклад за дейността - 01.01-31.03.2019г.свали пдф файл
Допълнителна информация по чл.33 ал.1 - 01.01-31.03.2019г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.01-31.03.2019г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4 - Р. Мандевсвали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4 - Д. Маневасвали пдф файл