Обща информация. Акционери и управление

“Черноморски Холдинг” АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 102192707, с адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 80А. Основната дейност на дружество включва: извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Органите на управление са: Общо събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съветът на директорите на холдинга включва:

  • Димитър Чернев Янков – Изпълнителен директор и член на СД
  • Илиана Николова Манолова – член на СД;
  • Маргарита Кирова Христова – член на СД

“Черноморски Холдинг” АД е с регистриран капитал в размер н 13 156 584 лева, разпределен в 3 289 146 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. Акциите са неделими. Акциите на дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Телефон за контакт +359898448869