Годишен консолидиран доклад заверен от одитор за 2018г.
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2018г.свали пдф файл
Справка за инвестициите 01.01-31.12.2018г.свали ексел файл
Консолидиран доклад на независимия одитор към 31.12.2018г.свали пдф файл
Годишен консолидиран доклад за дейността - 01.01-31.12.2018г.свали пдф файл
Приложение 11 към чл.32 ал.1 - към 31.12.2018г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4н т.4свали пдф файл
Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100 ал.8свали пдф файл
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет 2018
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2018г.свали пдф файл
Приложение към индивидуален ФО към 31.12.2018г.свали пдф файл
Справка за инвестициите 01.01-31.12.2018г.свали ексел файл
Доклад на независимия одитор към 31.12.2018г.свали пдф файл
Годишен доклад за дейността - 01.01-31.12.2018г.свали пдф файл
Приложение 11 към чл.32 ал.1 - към 31.12.2018г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4н т.4свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4н т.3свали пдф файл
Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100 ал.8свали пдф файл
Консолидиран финансов отчет за 4то тримесечие
Междинен консолидиран финансов отчет приключващ на - 31.12.2018г.свали пдф файл
Пояснение към МКФО приключващ 31.12.2018г.свали пдф файл
Консолидирана справка за инвестициите към 31.12.2018г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен консолидиран доклад за дейността - 01.10-31.12.2018г.свали пдф файл
Допълнителна консолидирана информация по чл.33 - 01.10-31.12.2018г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.10-31.12.2018г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4свали пдф файл
Индивидуален фиансов отчет за 4то тримесечие
Междинен финансов отчет приключващ на - 31.12.2018г.свали пдф файл
Пояснение към МФО приключващ на 31.12.2018г.свали пдф файл
Справка за инвестициите към 31.12.2018г.свали ексел файл
Вътрешна информация съгласно чл.7свали пдф файл
Междинен доклад за дейността - 01.10-31.12.2018г.свали пдф файл
Допълнителна информация по чл.33 ал.1 - 01.10-31.12.2018г.свали пдф файл
Приложение 9 към чл.33 ал.1 - 01.10-31.12.2018г.свали пдф файл
Декларация по чл.100 ал.4свали пдф файл