уведомление за лихвено плащане

Уведомление за сключен договор

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД уведомление за лихвено плащане

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД протокол, актуализиран проспект, информация по чл. 100 б, списък с присъствалите от проведено на 29.03.2021 г. ОСО

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД материали и покана за Общо Събрание на Облигационерите

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД уведомление за дадено одобрение

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД уведомление

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД  уведомление за лихвено плащане

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД  Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа  (част I, част II, част III)