„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД  Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа  (част I, част II, част III)