Уведомление по чл.114

Уведомление във връзка с облигационен заем

Протокол от общо събрание на облигационерите

Покана за общо събрание на облигационерите

Уведомление във връзка с облигационен заем

Протокол от общо събрание на облигационерите

Покана за общо събрание на облигационерите

Проспект облигация

Протокол от общо събрание на облигационерите

Уведомление за плащане по облигационен заем

Уведомление за облигационен заем

Уведомление за издаване на емисия облигации

Протокол от общо събрание на облигационерите

Покана за общо събрание на облигационерите

Уведомление по чл.112 д от ЗППЦК

уведомление за плащане по облигационен заем

Уведомление за вписване на капитал и Устав

Уведомление за приключена подписка за публично предлагане на акции от увеличение на капитала

Уведомление във връзка с облигационен заем

Уведомление  за плащане по облигационен заем

Съобщение по чл.89л, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Решение на КФН

График на Предлагането на „Черноморски Холдинг“ АД

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

Уведомление за взето решение за увеличение на капитала

уведомление за плащане на главница по облигация

уведомление за новоучредено дружество

уведомление за лихвено плащане

Уведомление за сключен договор

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД уведомление за лихвено плащане

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД протокол, актуализиран проспект, информация по чл. 100 б, списък с присъствалите от проведено на 29.03.2021 г. ОСО

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД материали и покана за Общо Събрание на Облигационерите

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД уведомление за дадено одобрение

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД уведомление

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД  уведомление за лихвено плащане

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД  Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа  (част I, част II, част III)